Tidlig innsats

Mennesker lærer hele livet, og læring skjer på alle arenaer og i alle livets situasjoner. Alle har potensiale for læring og vi skal sørge for at dette potensialet kommer både individet og samfunnet best mulig til nytte. 

Med tidlig innsats kan vi forebygge skeivutvikling, sosiale vansker, lærevansker, frafall i skolen og å hamne utenfor arbeidslivet.

Å bidra til at barn får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre som samfunn. Utdanningssystemet skal tidligst mulig hjelpe, stimulere, veilede og motivere den enkelte til å strekke seg lengst mulig for å realisere sitt læringspotensial. Ikke alle vil nå de samme målene, men alle skal få et solid grunnlag for livslang læring. 

Tidlig innsats er en nøkkel i arbeidet med å fange opp og følge opp de som trenger særskilt hjelp og støtte, og det er et mål for barnehagen å stadig bli bedre i dette arbeidet. 

Barnehagen har et tett samarbeid med Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i Alta. De har fast personale som besøker barnehagen flere ganger i løpet av barnehageåret.    

 

Formålet med tidlig innsats i Loppa kommune: 

  • Sikre alle barn en god barndom i Loppa 
  • Livslang læring for alle i Loppa kommune 
  • Barn og unge skal tas på alvor gjennom samhandling og ansvar