Utvikling og kompetanseheving

RSK VEST-FINNMARK: Loppa kommune er sammen med Nordkapp, Måsøy, Hasvik, Alta og Hammerfest medlemmer i RSK Vest-Finnmark (Regionalt samarbeidskontor). RSK er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i de 6 kommunene og de skal ivareta og koordinere utviklingen av barnehagene og skolene. Kompetansehevingen gjøres i stor grad som et felles løft slik at ressursene benyttes på en effektiv måte. 
Styret for RSK Vest-Finnmark er satt sammen av oppvekstledere, de skolefaglig- og  barnehagefaglig ansvarlige i kommunene. 
https://rsk-vest.no/

KYSTBARNA: Øksfjord barnehage deltar også i et interkommunalt nettverk med Måsøy kommunes barnehager for kompetanseheving, utvikling og samarbeid. Samarbeidet startet i 2021 og hette "Samarbeid til kystbarnas beste". Vi omtaler det gjerne som "Kystbarna", og vi har jevnlige digitale møtepunkt gjennom året og har som mål å få til ca 2 fysiske møter i året. 

REKOMP: skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med universitet og høgskole. Ordningen skal være et virkemiddel som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Ordningen skal bidra til samskapning og gjensidig læring som endrer praksis i barnehagene og bidrar til at universiteter og høgskoler får en mer praksisnær kompetanse.
https://www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/ 

KOMPETANSELØFTET I SPESIALPEDEDAGOGIKK OG INKLUDERENDE PRAKSIS: målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene. Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna og elevene 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/

 

REKOMP OG KOMPETANSELØFTET: spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik går i gang med kompetanseløftet høsten 2022. Ansatte i barnehage. skole, PPT, helsesykepleie og barnevern vil utvikle sin kompetanse gjennom to store fagdager, dialogsamlinger og veiledninger. Tema er psykisk helse med underliggende emner.

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis gjennomføres av UiT Norges arktiske universitet og RSK Vest-Finnmark i partnerskap. Dette i tett samarbeid med kommunene og arbeidsplassene i regionen. Arbeidsplassene vil også selv utvikle sin kompetanse gjennom nettverks- og arbeidsplassbasert kompetanseutvikling. 
https://rsk-vest.no/kompetanseloftet/

PEDAGOGISK ANALYSE I BARNEHAGE OG SKOLE 

RSK Vest-Finnmark vil i samarbeid med HINN arrangere digital opplæring i pedagogisk analyse i 2022-2023
Det er i første omgang styrer og de pedagogiske lederne som skal delta i den digitale opplæringen i perioden oktober 2022-mars 2023
Pedagogisk analyse brukes for å løse utfordringer i praksis på ulike nivåer. 

Artikkelliste