Klage på vedtak

Vedtak om reguleringsplan kan påklages. Du kan ikke påklage vedtak om kommuneplan.

Hvordan klager jeg?

En klage må sendes inn senest innen 3 uker fra vedtaket ble mottatt, klagen må:

  • være begrunnet, dette inkluderer andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av saken
  • vise hvilket vedtak som påklages
  • eventuelle endringer som ønskes
  • være undertegnet
  • vise når klager mottok vedtaket

Utsatt igangsettelse/forlengelse av klagefrist

Selv om det er klagerett, kan tiltaket igangsettes straks. Du kan be om utsatt iverksetting av tiltaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Kommunen avgjør da om det er grunnlag for å utsette iverksettelsen. Denne kan ikke påklages.

Hvis det er uklart om det klages i rett tid, ber vi om at du oppgir når vedtaket kom frem og hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. Ved særlige grunner, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel. 

Innsendelse

Du sender klagen til postmottak@loppa.kommune.no

eventuelt Loppa kommune, Parkveien 1-3, 9550 Øksfjord

Klagen merkes med:

Klage på vedtak om NN

Klage på vedtak og utsatt iverksettelse om NN

Forespørsel om utsatt iverksettelse av tiltak NN

Legg ved en referanse til gårds-/bruksnummer og saksnummer. Det er ikke gebyr for behandling av klagesaker.