Høgtun SFO

SFO er et frivillig pedagogisk tilbud, utenom den obligatoriske undervisningstiden for elevene på 1. – 4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. trinn. Skolefritidsordningen skal gi barn omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal ha gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet. 

I vedtektene for skolefritidsordningen i Loppa heter det at:

Innholdet skal preges av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial trening, med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesse.

Målsetting 

SFO er en del av skolen sin totale virksomhet, men er også en stor del av barna sin fritid. Den frie leken blir derfor vektlagt på SFO. Det blir tilrettelagt for at barn skal kunne utfolde seg etter egne ønsker, innenfor trygge rammer og med rettledning av en voksen dersom det trengs. Gjennom lek får barna være sammen, og de får utvikle seg sosialt både i store og små grupper, på tvers av kjønn, alder og interesser.  
 
SFO følger samme ordensregler på området som ellers gjelder ved Høgtun skole, noe som gjør det stabilt og oversiktlig for barna. 
 
Høgtun SFO skal være et trygt og godt sted der barnas ønsker og behov blir vektlagt. Organiseringen av dagen skal preges av barna sine behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring. Barn er spontane vesen, så det må være rom for å endre planer etter ønske og impulser barna har den aktuelle dagen. De voksne ved SFO vil gi tilsyn og omsorg slik at barna føler seg trygge og trives på skolefritidsordningen.  

Lover og regler

Opplæringslova § 13-7 
Rammeplan for SFO (udir.no)
Vedtekter for SFO i Loppa kommune  (PDF, 68 kB)

 

Kontaktinfo Høgtun SFO

Områderektor

Marit Olsen
E-post: marit.olsen@loppa.kommune.no
Telefon: 78 45 31 13
Mobil: 95 74 67 90

SFO-leder

Sissel Nilsen
E-post: sissel.nilsen@loppa.kommune.no
Telefon: 78 45 31 12