Høring - Planforslag til detaljreguleringsplan for Skarven læringssenter i Loppa kommune

Loppa formannskap har vedtatt at planforslaget til detaljreguleringsplan for Skarven læringssenter skal legges ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

 I Øksfjord er det i dag en barnehage, fådelt skole 1-10 og SFO. Kommunen ønsker å samle barne- og ungdomsskole, barnehage, idrett, kultur og voksenopplæring i ett felles bygg med formål om å skape et læringssenter for kommunen. Det planlegges også bibliotektjenester i det nye bygget som medfører flytting av funksjoner fra eksisterende bibliotek i Øksfjord.

Frist for å svare på høringen settes til 05.01.2024. Planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart, samt relevante bakgrunnsdokumenter og fagrapporter ligger i vedlegg. 

Høringssvar kan sendes til postmottak@loppa.kommune.no eller pr. post til Loppa kommune, Parkveien 1/3, 9550 Øksfjord. 

Saksprotokoll Planforslag til høring - Detaljreguleringsplan for Skarven læringssenter.pdf (PDF, 62 kB)

Planforslag til høring - Detaljreguleringsplan for Skarven læringssenter.pdf (PDF, 516 kB)

Planbeskrivelse_Skarven Læringssenter_24.10.23.pdf (PDF, 7 MB)

Planbestemmelser_Skarven Læringssenter_28.09.2023.pdf (PDF, 368 kB)

Plankart 25.09.2023.pdf (PDF, 655 kB)

Merknadsvurdering Skarven Læringssenter.pdf (PDF, 484 kB)

Notat RIG-01-05.05.2023.pdf (PDF, 892 kB)

L100_Skarven-A2.pdf (PDF, 3 MB)

RIAku-R01 Skarven kompetansesenter, støyutredning rev01.pdf (PDF, 3 MB)

RIAku-N02 Skarven Kompetansesenter.pdf (PDF, 732 kB)

Rapport for miljøkartlegging.pdf (PDF, 5 MB)

Skarven _ Trafikkanalyse.pdf (PDF, 4 MB)

A10-4 Sol- Skygge- Diagram.pdf (PDF, 3 MB)

Fagnotat - overvann og VA.pdf (PDF, 4 MB)

Geoteknisk vurdering av grunnforholdne Loppa.pdf (PDF, 10 MB)

ROS-analyse - Loppa.pdf (PDF, 19 MB)